PDF Drukuj Email

Uchwała Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XII/68/11 z dnia 8 czerwca 2011 r

 

 

w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późno zm.) Rada Miasta i Gminy w Prusicach uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiące   załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice

Zbigniew Ziomek

 

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki