PDF Drukuj Email

załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których  wartość

nie przekracza wyrażonej w złotych polskich

równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

55-110 Prusice

ul. Powstańców Śląskich 17

tel. (71) 312-50-97

fax  (71) 312-50-97

Znak sprawy GOPS.ZP.271.1.2015 Prusice, dnia 10.07.2015r.


Nazwa Zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie:

Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół z terenu Gminy Prusice w trakcie roku szkolnego 2015/2016


I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej

1) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół z terenu Gminy Prusice w trakcie roku szkolnego 2015/2016

3) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

4) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

5) Ma obejmować całość zamówienia.

II.  Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostawie do szkół na terenie Miasta i Gminy Prusice gorących obiadów jednodaniowych (trzy razy w tygodniu drugie danie – poniedziałek, środa, piątek, dwa razy w tygodniu pożywna zupa – wtorek, czwartek) w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach.
 2. Proponowane zestawy: Gorący posiłek w postaci II dania, proponowane zestawy: pierogi – nadzienie różne; kopytka – dodatki różne; naleśniki – nadzienie różne; mięso/ryby – dodatki ziemniaki, surówka; gołąbki – sosy różne; gulasz – dodatki ziemniaki, surówka; placki ziemniaczane – sos; pulpety w sosie – surówka.
 3. Pod pojęciem „pożywnej zupy” należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.
 4. Pod pojęciem „drugie danie” należy rozumieć posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety.
 5. Waga posiłków powinna się przedstawiać następująco: zupa 400g, ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 200g, mięso lub ryba – 100g, surówka lub jarzyny – 100g, pierogi, naleśniki, kopytka, makaron, krokiety z sosem – 200g.
 6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Posiłek pakowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami jednorazowymi. Brudne naczynia mają być uprzątnięte przez wykonawcę natychmiast po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach. Przykładowy jadłospis będzie przedstawiany Dyrektorom Szkół i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach z tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Zamówienie obejmuje cztery szkoły z uwzględnieniem ilości dzieci w roku 2014/2015,  w miejscowościach: Prusice - 119, Skokowa - 20, Piotrkowice - 10, Strupina - 30.
 8. Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby posiłków. Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków.
 9. Przewidywana ilość posiłków w okresie obowiązujących umowy wynosi 32 757.
 10. Miejsce wydawania posiłków wyznaczają Dyrektorzy Szkół.
 11. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przed rozpoczęciem dożywiania do dnia 07-09-2015r.
 12. Standardy żywienia

1)     Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r Nr 171, poz.1225 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do ustawy,

2)     Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłku oraz normy produktów dla dzieci w wieku szkolnym. Wyklucza się posiłki sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonki. Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych,

3)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w przepisach dobrego żywienia, Zamawiający kosztami badania oraz ewentualnych kosztów stwierdzonych nieprawidłowości obciąży Wykonawcę.

4)     Przygotowanie posiłków zgodnie ze współczesnymi zaleceniami racjonalnego żywienia np. „Żywienie dzieci w Przedszkolach” - Zofii Wachowiak, Haliny Weker, podstawę wyżywienia powinny stanowić produkty o wysokiej zawartości pełnowartościowego białka, węglowodanów, produkty mleczne, warzywa, owoce.

13.  Sposób dostawy:

1)     Realizując dostawy Wykonawca zachowywać będzie segregację potraw, dostarczając je Zamawiającemu każdego dnia, w odpowiednich zbiorczych pojemnikach zapewniających przydatność potraw do spożycia, bezpośrednio po opróżnieniu pojemników i niezwłocznym podzieleniu potraw na porcje, oraz zapewniających właściwą ochronę i temperaturę. Posiłki dostarczane będą środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne, dopuszczonymi decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia,

2)     Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności,

3)     Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Posiłek porcjowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami jednorazowymi wykonanymi z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

4)     Używane naczynia winny być uprzątnięte przez wykonawcę natychmiast po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły,

5)     Przekazanie zawartości pojemników z żywnością oraz następnie przekazywanie pustych pojemników następować będzie w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego,

6)     Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

55 32 00 00-9 Usługi podawania posiłków

15 89 42 10-6 Posiłki szkolne

III. Termin

Wymagany termin realizacji zamówienia: Rok szkolny 2015/2016 tzn. 07.09.2015r. – 23.06.2016r.


IV. Kryteria wyboru

1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium

(kryteriami):

CENA –  100 %

V. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru ( Załącznik Nr 1),

2. Dokument poświadczający, wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla miejsca rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej;

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej ( Załącznik Nr 2);

4. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty ( Załącznik Nr 3)

6. Wypełniony i zaparafowany wzór umowy ( Załącznik Nr 4).


VI. Opis ceny

1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

1) Zaproponowana cena powinna zawierać:

Wartość usługi:

-      cena netto

-      cena brutto

2. Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i

nie  będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

3. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym

przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w cz. IV niniejszego zapytania.

VII. Miejsce i termin

1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

1) Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do 22.07.2015r. do godz. 10:00 w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śląskich 17, 55-110 Prusice Pokój Nr 8.

2) Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.


VIII. Dodatkowe informacje

1.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:

1)    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Joanna Wiraszka

2)    Pracownik merytoryczny – Pani Marlena Rajn

Tel. Kontaktowy 071 312-50-97 wew. 32

2. Zawarcie umowy odbędzie się w  terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce merytorycznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śląskich 17, 55-110 Prusice Pokój Nr 1.

3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

Joanna Wiraszka

 

Pliki do pobrania:

 

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki