Akty prawne PDF Drukuj Email

 

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( t.j Dz. U z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz. 45)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
(Dz. U. Nr 77, poz. 672)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
(Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)


Wzór kontraktu socjalnego - załącznik do rozporządzenia z 1 marca 2005 r.


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
(Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat
(Dz. U. z dnia 9 stycznia 1997 r., Nr 2, poz. 12)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. z 2006 r. nr 134; poz. 943)

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 267, poz. 2259)

Rozporządzenie Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(Dz.U. nr 25 poz.186)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięznych z pomocy społecznej
(Dz.U. nr 135 poz. 950)


Przepisy mające zastosowanie w pomocy społecznej:


Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 - tekst ujednolicony - stan na: 11.10.2005r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac spolecznie użytecznych
(Dz. U. Nr 210, poz. 1754 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym
(Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z póĽn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo
(Dz. U. z 11 sierpnia 1995 r., Nr 92, poz. 460 z poźn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
(Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135)
 

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki