Becikowe PDF Drukuj Email


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w wysokości 1.000 zł. na każde urodzone żywe dziecko.


dddddWniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

dddddDo wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia się dziecka, zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka) oraz dokumenty tożsamości rodziców dziecka.


UWAGA !

dddddOsoby ubiegające się od dnia 01 listopada 2009r. o wypłatę jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia się dziecka muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza ginekologa potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.


dddddW wyniku nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych w okresie od dnia 31.03.2010r. do 31.12.2011r. pozostawanie matki pod opieką medyczną może być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oznacza to, że opieka medyczna może być udzielona przez ginekologa lub położną. Ponadto w okresie tym konieczne jest co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży (zawieszony został warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży).


dddddOsoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń w terminie do dnia 30.09.2010r. - na zasadach określonych w przepisach przejściowych, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy życia.


Możliwość ta dotyczy:

  • matki lub ojca dziecka, którzy otrzymali decyzję o odmowie przyznania prawa do wymienionych - świadczeń z powodu niespełnienia warunku pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, wydaną pomiędzy dniem 1.11.2009r. a dniem 30.03.2010r.;
  • matki lub ojca dziecka, których wniosek o wypłatę tych świadczeń, złożony w okresie od dnia 11.11.2009 r. do dnia 30.03.2010 r., został pozostawiony bez rozpatrzenia z powodu braku odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego;
  • matki lub ojca dziecka urodzonego po 31.10.2008 r., którzy z uwagi na nie złożenie wniosku nie otrzymali ww. świadczeń do dnia wejścia przepisów przejściowych. Możliwość ta dotyczy jedynie dzieci urodzonych po 31.10.2008 r., gdyż tylko na nie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka mogły nie przysługiwać z powodu braku zaświadczenia o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

 

Forma opieki oraz wzór zaświadczenia są określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.09.2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz.1305).

Nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

Formularz wniosku dostępny jest w GOPS

 

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki