PDF Drukuj Email


PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA

MIASTA I GMINY PRUSICE NA LATA 2009-2013

„Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko”SPIS TREŚCI


 1. Wstęp

 2. Nawiązanie do dokumentów strategicznych

 3. Cel główny i cele szczegółowe

 4. Kierunki działań

 5. Odbiorcy programu

 6. Metody pracy wykorzystywane przy realizacji programu

 7. Realizatorzy programu

 8. Harmonogram działań

 9. Przewidywane efekty

 10. Finansowanie programu

 11. Monitoring i ewaluacja


1. Wstęp


Program Aktywności Lokalnej określa kierunki działań w zakresie Aktywizacji Lokalnej mieszkańców z terenu Gminy Prusice mające na celu wzmocnienie podmiotowości obywateli gminy oraz ich wspólnot, jak również stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianiu spójności społecznej i terytorialnej na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego.

Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice jest odpowiedzią na cel, jaki został nakreślony w Strategii Lizbońskiej dotyczący spójności społecznej i realizujący się w kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. Podstawą rozwoju lokalnego jest inwestowanie w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny czyli inwestowanie w ludzi
i w budowanie związków między nimi, w ich wzajemne zaufanie i zaangażowanie w sprawy wspólnoty. Poczucie tożsamości, przynależności i zaangażowania na rzecz wspólnoty gminnej jest podstawą świadomego obywatelstwa.

Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice jest odpowiedzią na wyzwania stawiane w Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015. Jednym z elementów założeń tej Strategii jest budowanie zintegrowanych i obywatelsko świadomych wspólnot na poziomie lokalnym, wspieranie inicjatyw w zakresie lokalnego rozwoju oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez rząd i samorządu terytorialny.


2. Nawiązanie go dokumentów strategicznych


Program aktywności lokalnej dla miasta i Gminy Prusice na lata 2009-2013 jest dokumentem wynikającym i spójnym z :

- Ustawą o pomocy społecznej (art. 3 pkt.2), który mówi: „Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art.2 ust.1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

- Strategią Polityki Społecznej na lata 2007 – 2013, której celem jest zbudowanie zintegrowanego systemu polityki państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim obywatelom równego dostępu do praw społecznych, poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin oraz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zapewnieniu demokratycznego współuczestnictwa obywateli. Realizacja tych celów nastąpi poprzez kształtowanie świadomości obywatelskiej; promocję działań prospołecznych, wspieranie inicjatyw lokalnych, jako formy skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych; aktywizację wspólnot na rzecz uczestnictwa w życiu publicznym; wspieranie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych.

- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, którego celami szczegółowymi są miedzy innymi: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Realizacja działań podejmowanych
w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej przewiduje wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji w ramach programów aktywności lokalnej.

- Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych uchwaloną przez Radę Miasta
i Gminy Prusice, która określa główne obszary działań, mogących się przyczynić się do poprawy sytuacji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym mających źródło w różnych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych. Celem nadrzędnym tej strategii jest wspieranie i aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy oraz przeciwdziałanie bezrobociu oraz realizacja zdefiniowanej wizji – „Gmina Prusice zapewnia bezpieczeństwo socjalne i warunki rozwoju przy aktywnym uczestnictwie mieszkańców”3. Cel główny i cele szczegółowe


Cel główny:

Celem nadrzędnym Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice na lata 2009-2013 „ Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko” jest realizowanie polityki integracji społecznej, zależnej od inicjatyw obywatelskich oraz dialogu obywatelskiego, w kierunku kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez aktywizowanie i integrowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób, otoczenia tych osób, grup i środowisk będących w procesie wykluczenia społecznego lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Cele szczegółowe:

 1. stworzenie warunków do powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej
 2. aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież
 3. wsparcie postaw obywatelskich
 4. stworzenie płaszczyzny dialogu obywatelskiego
 5. poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych


4. Kierunki działa
ń


Cele Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice na lata 2009-2013 „Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko” będą realizowane poprzez podejmowanie odpowiednich działań:

 1. realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną
 2. otwarcie instytucji samorządowych na współpracę z instytucjami pozarządowymi i lokalną społecznością
 3. wpieranie lokalnych inicjatyw
 4. wspieranie lokalnych liderów poprzez pomoc techniczną i dostęp do informacji
 5. aktywizację, integrację i wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym - promocja działań wspierających więzi pokoleniowe
 6. promocję działań prospołecznych
 7. uaktywnienie działalności świetlic wiejskich z ofertą dla dzieci, młodzieży i dorosłych jako centrum integracji społecznej miejscowości.5. Odbiorcy programu


Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice na lata 2009-2013 „ Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko” skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Prusice w tym:


 1. członków danej społeczności lokalnej np. sołectwa
 2. osób z konkretnego środowiska
 3. osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia w świetle zdiagnozowanych potrzeb.6. Metody pracy wykorzystane przy realizacji programu


W ramach programu przewiduje się zastosowanie:


 1. Instrumentów aktywnej integracji
 2. Środowiskowej pracy socjalnej
 3. Działań o charakterze środowiskowym

7. Realizatorzy


Realizatorem zadań Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice na lata 2009-2013 „ Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko” będą:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Organizacje pozarządowe

Sołectwa


8. Harmonogram działań


 1. Rozpoznanie środowiska lokalnego
 2. Rozwijanie komunikacji społecznej w środowisku:
 3. Aktywizacja i mobilizacja mieszkańców do rozwiązywania grupowych i środowiskowych problemów
 4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich dla dzieci i młodzieży
 5. Seminaria dla dorosłych o tematyce społecznej prowadzone w świetlicach wiejskich.
 6. Prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego


9. Przewidywane efekty


 1. stworzenie realnego, fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywaniu i integracji społeczności
 2. usprawnienie przepływu i dostępu do informacji
 3. planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców
 4. skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów
 5. stworzenie płaszczyzny zaangażowania mieszkańców
 6. wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące
 7. wzrost zaangażowania organizacji lokalnych w zakresie podejmowania działań środowiskowych
 8. powstanie nowych organizacji pozarządowych
 9. powstanie lokalnych grup działania
 10. realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności
 11. stały monitoring potrzeb środowiska
 12. aktywizacja osób wykluczonych
 13. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu


10. Finansowanie programu


Realizacja zadań programu może być finansowana:

 • ze środków własnych budżetu samorządu terytorialnego
 • ze źródeł zewnętrznych między innymi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 przewidzianych dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Obszarze Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 • ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • innych źródeł


11. Monitoring i ewaluacja


Monitorowanie projektów realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice na lata 2009-2013 „ Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko” będzie odbywać się systematycznie w trakcie trwania projektu systemowego na potrzeby zarządzania projektem.


Celem bieżącego monitoringu będzie:

 • pomiar osiąganego postępu w projekcie i porównywanie go z założonym planem

 • wskazanie na ewentualną potrzebę podjęcia działań korygujących

 • pomiar osiąganego postępu w projekcie i porównanie go z założonym planem


Zarówno ocena jak i ewaluacja poszczególnych założeń Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice na lata 2009-2013 „ Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko” (w odpowiedzi na  pytanie czy projekt osiągnął zakładane cele) nastąpi każdorazowo po zakończeniu realizacji projektu w odniesieniu do zakładanych rezultatów do końca roku kalendarzowego i dokona go Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach.


Coroczne sprawozdanie z działań w ramach niniejszego Programu będzie przekazywane Burmistrzowi Miasta I gminy Prusice oraz Radzie Miasta i Gminy Prusice


Na koniec okresu programowania zostanie dokonane podsumowanie i ocena efektywności Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice na lata 2009-2013 „Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko” w postaci raportu końcowego opracowanego przez głównego realizatora programu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami sołectw.

 

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki