***** Zobowiązanie *****
PDF Drukuj Email


PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA

OSOBY PIJĄCEJ DO LECZENIA ODWYKOWEGO


Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych (tu: SR w Trzebnicy). Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

■ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach,

■ Prokuratura.


Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Prusice. Pracownicy GKRPA obsługują osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione, w każdy wtorek w godzinach od 15:30 do 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu (GOKiS) w Prusicach przy ul. Jana Pawła II 7, pok. 1.

Dodatkowo pięć razy w tygodniu przyjmuje Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śląskich 17 pok. 4, tel. (071) 312 50 97) tj.:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30

środa 7:30- 17:30

piątek 7:30- 13:30


Zgłoszenia przyjmowane są osobiście (trzeba przyjść z dowodem osobistym). Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy Komisji lub o adresach i telefonach poradni; informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest, gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy (z różnych względów), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych.

Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Policja, Straż Miejska itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia. (Przykładowy wniosek dostępny na stronie).


Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

- powodują rozkład życia rodzinnego,

- powodują demoralizację nieletnich,

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

- uchylają się od pracy.Schemat procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

 

Złożenie wniosku do Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Prusicach

– Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS), ul. Jana Pawła II 7 , pok. 1

 

 

 

 

 


Komisja:

- sporządza dokumentację

- wzywa osobę i motywuje do podjęcia leczenia

- kieruje na badanie do biegłych sądowych

- ewentualnie zbiera inne dowody.

Komisja kieruje wniosek do Sądu o przymusowe leczenie, jeżeli osoba:

- nie zgłosi się do Komisji,

- odmówi podjęcia dobrowolnej terapii lub badania przez biegłych,

- mimo opinii biegłych o uzależnieniu, odmawia podjęcia terapii,

- przerwie dobrowolną terapię

 

podjęcie

dobrowolnego

leczenia pod

nadzorem Komisji

 

 

 

 

 

 

sporządzenie przez biegłych

opinii i przesłanie jej do

Komisji

 


 

 

 

 

 


Sąd:

kieruje na badanie przez biegłych,   o ile nie zostało przeprowadzone wcześniej wyznacza rozprawę,

przesłuchuje świadków, dopuszcza inne dowody,

orzeka o obowiązku leczenia w trybie ambulatoryjnym (otwartym) lub stacjonarnym (zamkniętym)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki