Oferta kursy 2014
PDF Drukuj Email

GOPS/ZO/1/2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania

zamówień publicznych, których  wartość

nie przekracza wyrażonej w złotych polskich

równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach.

 

Prusice, dnia 08 Maj 2014r.

 

Nazwa Zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach realizujący projekt pod nazwą: ,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej.


ZAPRASZA

 

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie/ kurs:

 

1. ,,Nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera”

 

2.  ,,Opiekunka nad osobami starszymi oraz małymi dziećmi”

 

3. ,,Decoupage

 

I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej

 

1) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

 

2) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Propozycja cenowa na szkolenia zawodowe”

 

3) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 

4) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

 

5) Ma obejmować całość zamówienia.

 

II.  Opis przedmiotu zamówienia


1. Przeprowadzenie szkolenia na

1) kurs ,,Nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera” dla 4 mężczyzn,

2) kursu z zakresu ,,Opieka nad osobami starszymi oraz małymi dziećmi” dla 8 kobiet,

3) kurs ,,Decoupage dla 8 kobiet, będącymi uczestnikami projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zadanie I aktywna integracja – instrument aktywizacji edukacyjnej.


2. Kurs odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez wykonawcę z uwzględnieniem jak najbliższego miejsca zamieszkania naszych klientów.

1) Ilość godzin szkolenia teoretycznego oraz praktycznego dla kursu ,,Nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera” łącznie to 108 godzin, w tym 88 godzin dydaktycznych i 20 godzin zajęć praktycznych.

2) ,,Opieka nad osobami starszymi i małymi dziećmi” obejmuje 100 godzin, w tym  40 go dzin dydaktycznych zajęć grupowych i 60 godzin praktycznych.

3) ,,Decoupage 5 dni po 6 godzin.

 

3. Zajęcia odbywać się będą w formie godzin lekcyjnych (1godz. = 45 min zegarowych) z uwzględnieniem przerw.

4. Wszelkie koszty zawiązane z przeprowadzeniem kursu ponosi wykonawca, w tym między innymi:

1) Wynagrodzenie wykładowców i instruktorów,

2) Koszty wynajmy sali wykładowej. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć teoretycznych w siedzibie GOPS.

3) Koszty wynajmu placu manewrowego,

4) Koszty zapewnienia pomocy dydaktycznych( materiały szkoleniowe opatrzone logo Unii, które pozostają własnością uczestników po zakończonym kursie),

5) Zorganizowania i pokrycia kosztów dojazdu uczestników na zajęcia,

6) Zapewnienie i pokrycie poczęstunku w trakcie trwania zajęć teoretycznych i praktycznych tj. kawa, herbata, ciastka, cukier, mleczko, napoje, woda itp. oraz zapewnienie uczestnikom jednego ciepłego posiłku podczas zajęć teoretycznych,

7) Objęcie ubezpieczeniem podczas całego szkolenia NW,

8) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:
- dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
- rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w ciągu 7 dni po zakończonym szkoleniu od daty zakończenia szkolenia.

5. Po zakończeniu kursu uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia o odbytym kursie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzorowania przebiegu kursu, uczestniczenia w egzaminach i gromadzenia zdjęć.


III. Termin


Wymagany termin realizacji zamówienia od lipca 2014r. do 30 września 2014r.;

1)  ,,Nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych i komputera”

2)  ,,Opieka nad osobami starszymi i małymi dziećmi”

3)  ,,DecoupageLipiec / Listopad 2014r.

 

IV. Kryteria wyboru

 

1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium

(kryteriami):

CENA –  100 %


V. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

 

1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,

3. Wypełniony i zaparafowany wzór umowy,

4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w zakresie  odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

5. Program szkolenia.

 

VI. Opis ceny

 

1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

1) Zaproponowana cena powinna zawierać:

Wartość usługi:

-cena netto

-cena brutto

2. Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i  nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

3. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w cz. IV niniejszego zapytania.

 

VII. Miejsce i termin

 

1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

  1. Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 16 maja 2014r. do godziny 11.00 w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach ul. Powstańców Śląskich 17, 55-110 Prusice. Biuro projektu Nr 8.
  2. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

VIII. Dodatkowe informacje


1.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:

1) p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Wiraszka,

tel. 071 3125097 wew.55

2) Biuro projektu Marlena Rajn, tel. 071 3125097 wew. 32

fax  071 3125097 e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2. Zawarcie umowy odbędzie się w  terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce merytorycznej Biuro projektu pokój nr 8

 


 

........................................

 

(podpis kierownika)

 

 


 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki