**** I EDYCJA PROJEKTU POKL ****
PDF Drukuj Email

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach

informuje, że z dniem 31.12.2008 r.,

zakończył realizację projektu systemowego.

,,Aktywni dla siebie – Aktywni dla innych”

  

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej,


Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,


Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


Projekt miał na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, długotrwale korzystających z pomocy GOPS-u Prusice.


Grupa beneficjentów liczyła 10 osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Prusice. Od miesiąca czerwca przebyli długą drogę, aby uzyskać certyfikat, wzmocnić własne poczucie wartości, jak również móc poszukać nowych alternatyw na poprawę swojej sytuacji.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu zapewnił:

● Kurs zawodowy ,,Samodzielne projektowanie ogrodów”

● Poradnictwo psychologiczne i zawodowe,

● Trening kompetencji i umiejętności społecznych

● Pomoc finansowa w postaci zasiłków

● Uczestnictwo w pracach społecznie - użytecznych


Dziękujemy naszym beneficjentom za obowiązkowość i aktywny udział w realizacji projektu !!!


Trening kompetencji i umiejętności społecznych

 


Wręczenie CERTYFIKATÓW i UPOMINKÓW

 


Kurs zawodowy ,,Samodzielne projektowanie ogrodów” ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 


 


BENEFICJENCI PROJEKTU „ AKTYWNI DLA SIEBIE - AKTYWNI DLA INNCH”

 


KIEROWNIK PROJEKTU „ AKTYWNI DLA SIEBIE - AKTYWNI DLA INNYCH”

 


 


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU, wręczenie bluz polarowych i upominków.

 


SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM

 


SPOTKANIE BENEFICJENTÓW Z KOSMETYCZKĄ

 


Uczestnictwo w pracach społecznie – użytecznych

 


ZAJĘCIA TEORETYCZNE - Kurs zawodowy ,,Samodzielne projektowanie ogrodów”

 


Spotkania z beneficjentami

 


Oficjalne wręczenie certyfikatów.

 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki