**** II EDYCJA PROJEKTU 2009 ****


W ramach wsparcia z Unii Europejskiej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

W ramach projektu oferujemy aktywizację społeczną, zdrowotną, edukacyjną i zawodową.

Beneficjentami Ostatecznymi mogą być osoby:

  • bezrobotne, nieaktywne zawodowo,

  • będących w wieku aktywności zawodowej,

  • korzystających z pomocy społecznej w GOPS w Prusicach.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, organizator zapewnia uczestnikom materiały edukacyjne, ciepły posiłek w trakcie szkoleń, zasiłki celowe min. na dojazd do miejsca zajęć i wiele innych atrakcji związanych z realizacja projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prusicach, tel. Kontaktowy 071-312-50-97 wew.32 lub 33, pokój Nr 8.


*********************************************************************

 
PDF Drukuj EmailUCHWAŁA NrXLVII/351/09 Rada Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej „Kształtujemy nasza rodzinę i środowisko” - lokalny program integracji  społecznej i zawodowej klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach na lata 2009-2013.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email


PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA I GMINY PRUSICE NA LATA 2009-2013

„Kształtujemy naszą rodzinę i środowisko”


Program Aktywności Lokalnej określa kierunki działań w zakresie Aktywizacji Lokalnej mieszkańców z terenu Gminy Prusice mające na celu wzmocnienie podmiotowości obywateli gminy oraz ich wspólnot, jak również stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianiu spójności społecznej i terytorialnej na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego.

Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice jest odpowiedzią na cel, jaki został nakreślony w Strategii Lizbońskiej dotyczący spójności społecznej i realizujący się w kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. Podstawą rozwoju lokalnego jest inwestowanie w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny czyli inwestowanie w ludzi
i w budowanie związków między nimi, w ich wzajemne zaufanie i zaangażowanie w sprawy wspólnoty. Poczucie tożsamości, przynależności i zaangażowania na rzecz wspólnoty gminnej jest podstawą świadomego obywatelstwa.

Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Prusice jest odpowiedzią na wyzwania stawiane w Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015. Jednym z elementów założeń tej Strategii jest budowanie zintegrowanych i obywatelsko świadomych wspólnot na poziomie lokalnym, wspieranie inicjatyw w zakresie lokalnego rozwoju oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez rząd i samorządu terytorialny.Więcej…
 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki