***** IV EDYCJA PROJEKTU 2011 *****
PDF Drukuj Email

REKRUTACJA 2011

 

Jeśli nie możesz znaleźć pracy


masz problem i nie jesteś w stanie sam go rozwiązać


PRZYJDŹOTRZYMASZ BEZPŁATNĄ PROFESJONALNĄ POMOCGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach informuje:że od 01 lutego 2011r. do 28 lutego 2011r.rozpoczyna rekrutację uczestników Projektu SystemowegoTRZYMAJMY SIĘ RAZEM - ZRÓBMY PIERWSZY KROK


 


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego


Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


W roku 2011 działaniami aktywnej integracji w ramach projektu systemowego


zamierzamy objąć 8 osób z terenu Gminy Prusice.Celem Projektu jest :


  1. Rozwijanie umiejętności w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez udział w szkoleniach aktywizacyjnych.
  2. Nabycie bądź uzupełnienie kompetencji zawodowych.
  3. Kształtowanie aktywnej postawy  na rynku pracy.
  4. Integracja środowiskowa.

 


Uczestnikami projektu mogą być :


  • osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne
  • osoby nieaktywne zawodowo zagrożone wykluczeniem społecznym,
  • w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata),
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

 


Wszystkich chętnych, którzy spełniają powyższe warunki (łącznie) zapraszamy


do siedziby Ośrodka Pomocy w Prusicach ul. Powstańców Śl. 17 (pracownicy


socjalni) w celu wypełnienia ankiety rekrutacyjnej. Szczegółowych informacji


udziela koordynator projekt Marlena Rajn tel. 312-50-97 wew.32

 ZAPRASZAMY


Kierownik projektu


GOPS Prusice

 

 

 


 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki