TWORZENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
PDF Drukuj Email

TWORZENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO


Dnia 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010 r, Nr 125, poz. 842), która nałożyła na samorządy nowe obowiązki, w szczególności:


1) opracowywanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

4) oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.


Niezmiernie istotna jest współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, a co za tym idzie tworzenie koalicji lokalnych – zespołów interdyscyplinarnych, teraz określonych w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako zadanie obowiązkowe dla jednostek samorządowych.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach podjął następujące działania dotyczące realizacji nowych obowiązków ustawowych:


1. Przygotowano Projekt Uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lata 2011- 2015 r., który został uchwalony na sesji Rady Miasta i Gminy w Prusicach dnia 9 lutego 2011 r, Uchwałą Nr VI/23/11.

2. Przygotowano Projekt Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Prusicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, który został uchwalony na sesji Rady Miasta i Gminy w Prusicach dnia 8 czerwca 2011 r, Uchwałą Nr XII/68/11.

3. Przygotowano zaproszenia oraz porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym dla podmiotów określonych w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Kolejnym krokiem będzie podpisanie porozumień lokalnych koalicji z Burmistrzem Miasta Pusice, po czym Burmistrz powoła Zarządzeniem członków Zespołu Interdyscyplinarnego, który będzie działał na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Prusice.Opracował:

Kierownik GOPS Prusice: Agnieszka Szewczyk


 
PDF Drukuj Email

Uchwała Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XII/68/11

z dnia 8 czerwca 2011 r

 

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Załącznik do Uchwały Nr XII/68/11

Rady Miasta i Gminy Prusice

z dnia 8 czerwca 2011 r.

Więcej…
 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki