***** KURS PRAWA JAZDY *****
PDF Drukuj Email

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKIPriorytet VII: Promocja Integracji Społecznej,


Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,


Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, w 2012r. kontynuujemy realizację projektu systemowego pt. „TRZYMAJMY SIĘ RAZEM _ ZRÓBMY PIERWSZY KROK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej wśród osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych będących klientami pomocy społecznej oraz ich integracja ze środowiskiem w roku 2012.

Celami szczegółowymi są:

  • pozyskanie nowych kwalifikacji zawodowych,
  • kształtowanie nowych wzorców zachowań niezbędnych w powrocie zarówno do społeczności lokalnej jak i na rynek pracy,
  • nabycie podstawowych umiejętności do osiągnięcia samodzielności ekonomicznej
  • zwiększenie motywacji do działania, wiary we własne możliwości,
  • zapewnienie wsparcia finansowego,
  • nabycie umiejętności współdziałania społecznego.


W projekcie bierze udział 10 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczony stopień niepełnosprawności i zdolność do podjęcia pracy zawodowej. Grupę docelową stanowią osoby w wieku od 20 do 50 r.ż. pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym lub średnim. Jest to grupa wymagająca intensywnej aktywizacji i gotowa do współpracy. Skierowanie działań w stronę tych osób da im przygotowanie do umiejętnego poszukiwania pracy i odnalezienia się na ewaluującym ciągle rynku pracy. Osoby te cechuje niski poziom aspiracji zawodowych i życiowych, motywacji i bodźców do działania. Jest to związane z brakiem możliwości finansowych, które uniemożliwiają jednocześnie podjęcie jakichkolwiek zmian. Zasadniczymi barierami  jest brak specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia zawodowego, brak praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy oraz brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Rekrutacja:

Zespół rekrutacyjny  wyłonił grupę uczestników ostatecznych i stworzył listę rezerwową. Uczestnicy podpisali deklarację udziału w projekcie, a następnie zostały podpisane  kontrakty socjalne.  Rekrutacja prowadzona była  zgodnie z polityką równych szans.

Działania:

Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, który został  zawarty z każdym uczestnikiem projektu przez dwóch pracowników socjalnych i będzie obejmował następujące działania z Aktywnej integracji:

Aktywizacja społeczna:

  • Zajęcia z psychologiem:  integracyjne zmniejszające dystans między uczestnikami, blok zajęć z zakresu psychologii komunikacji, asertywności, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, rozwijania umiejętności pracy, relaksu i wypoczynku

  • Trening umiejętności i kompetencji społecznych

Aktywizacja zawodowa:

Zajęcia z doradca zawodowym; analiza potrzeb klienta; określenie trudności zawodowych, rozpoznanie wstępnych celów zawodowych, ocena postaw w stosunku do przyszłości.
Analiza rynku pracy i warsztat edukacyjny: sytuacja na rynku pracy i jej przewidywany rozwój, wymagania zawodowe, oczekiwania pracodawców, ocena kwalifikacji i ewentualnego doświadczenia zawodowego odbiorców w świetle wymagań rynku pracy.
Umiejętności poszukiwania pracy: pisanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja.
Indywidualna ocena zawodowa.

Aktywizacja edukacyjna:

  • Podniesienie kompetencji o charakterze zawodowym, zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną skierowani na kurs prawa jazdy kategorii B. Zapewnimy im niezbędne badanie lekarskie, egzamin i materiały szkoleniowe. W/w działanie rozpocznie się szkoleniem teoretycznym z kat. B, a następnie szkoleniem praktycznym.

  • Kurs Decoupage ; polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany.


W ramach Działań o charakterze środowiskowym przewidujemy zorganizować dla naszych uczestniczek i ich otoczenia, w tym przypadku dzieci wyjazd nad morze do miejscowości Łeba. Nad którymi nadzór sprawować będzie zespół projektowy. W ramach wyjazdu przewidziane są zajęcia socjokulturalne, które będą miały wpływ na odbudowanie właściwych relacji wewnątrzrodzinnych. Ponadto, ścieżki edukacyjne, które zamierzamy zwiedzić w Słowińskim Parku Narodowym, wpłyną na podniesienie wiedzy wśród uczestników jak i dzieci. Beneficjenci ostateczni zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia.


Bieżąca promocja będzie polegała na umieszczeniu tekstów informacyjnych na stronie www.opsprusice.pl

Dnia 13 czerwca 2012r. odbyło się I- wsze spotkanie z grupą projektową w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach.

Podczas spotkania został wręczony harmonogram zajęć z kursu prawa jazdy, omówiono założone przedsięwzięcie i rozdano materiały promocyjne.Wszystkim uczestniczką życzymy

wytrwałości i sukcesów w realizacji zadań!!!


Kierownik GOPS

Agnieszka Szewczyk

Koordynator projektu

Marlena Rajn

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską


z Europejskiego Funduszu Społecznego


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urz¹d Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej


Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki