***** ZAMÓWIENIA PUBLICZNE *****

Prusice, dnia 27 grudzień 2017 r.

ZP.271.4.2017

wg. Rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 04.01.2018r. do 31.12.2020r.”

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający, informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego pod sygnaturą ZP.271.2.2017 pn.: ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 04.01.2018r. do 31.12.2020r.” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,

wyłoniono Wykonawcę:

 

Restauracja Extra Blat

Maciej Wróblewski

ul. Szkolna 3

63-900 Rawicz

 

za łączną cenę w wysokości 406 260,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert-cena w związku, z czym została uznana za najkorzystniejszą.

 

W wyznaczonym terminie w postępowaniu wpłynęły 3 oferty: cena (waga 100%):Poniżej zestawienie złożonych ofert:

 

Lp.

Wykonawca

Cena brutto  (zł) Wykonawcy

Łączna cena ofertowa przyjęta do porównania ofert (w zł)

1.

ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski  ul. Wrocławska 2, Śliwice k. Wrocławia 55-093 Kiełczów

 

5,82 zł

Brak

2.

MINI BAR

Piotr Opałka

55-100 Trzebnica, ul. Żeromskiego 25

 

6,04 zł

490 762,08 zł

3.

Restauracja Extra Blat

Maciej Wróblewski

ul. Szkolna 3

63-900 Rawicz

 

 

5,00 zł

406 260,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta najtańsza w jedynym kryterium -cena (waga 100%).

 

 

Wykonawcy Wykluczeni oraz odrzucone oferty:

1.

ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski  ul. Wrocławska 2, Śliwice k. Wrocławia 55-093 Kiełczów

 

 

Art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP, zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W trakcie trwania procedury przetargowej, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający w dniu 08-12-2017r. Ogłoszenie nr 500071977-N-2017 oraz dnia 14-12-2017r. nr Ogłoszenia 500075297-N-2017, dokonał zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, w którym zmianie uległy tytuł Zamówienia i zapis pomiędzy punktem 3 a 4 : Łączna wartość zamówienia w okresie obowiązywania umowy obliczona zgodnie z zapisami SIWZ wynosi:

Cena za jeden posiłek ………………zł brutto x 81 252 (ilość posiłków w okresie obowiązywania umowy) = …………….....zł brutto (słownie: ...................................)

Wykonawca ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski, w złożonej do postępowania ofercie nie uwzględnił dokonanych przez zamawiającego modyfikacji i złożył ofertę na nieaktualnym formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ przed wprowadzonymi zmianami, w związku z czym  złożona przez ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski oferta jest niezgodna z zapisami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie widzi możliwości poprawienia treści ofert na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP, gdyż zapis w treści złożonej oferty nie stanowi innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Modyfikacje wprowadzone przez Zamawiającego dotyczyły zmiany łącznej wartości zamówienia w okresie obowiązywania umowy obliczona zgodnie z zapisami SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający postanowił odrzucić ofertę Wykonawcy:

ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski  ul. Wrocławska 2, Śliwice k. Wrocławia 55-093 Kiełczów, z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP.

 

 

 

Do wiadomości:

  1. ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski  ul. Wrocławska 2, Śliwice k. Wrocławia 55-093 Kiełczów
  2. Restauracja Extra Blat Maciej Wróblewski ul. Szkolna 363-900 Rawicz.
  1. MINI BAR Piotr Opałka  ul. Żeromskiego 25 , 55-100 Trzebnica.
  1. www.bip.prusice.pl
  2. Tablica ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach.
  3. a/a.

 

Wykonawcy wykluczeni/oferty odrzucone

Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił 1 ofertę.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy  PZP umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta po dniu 02.01.2018r.

 

Prusice, dnia 19 grudzień 2017 r.

ZP.271.1.3.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 04.01.2018r. do 31.12.2020r.”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, że Zamawiający w dniu 19 grudzień 2017 r. przed otwarciem ofert w postępowaniu pn., ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 04.01.2018r. do 31.12.2020r.” podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 590.000 zł.

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły 3 oferty wg. poniższego zestawienia:

 

Lp.

Wykonawca

Cena brutto  (zł) Wykonawcy

Łączna cena ofertowa przyjęta do porównania ofert (w zł)

1.

ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski  ul. Wrocławska 2, Śliwice k. Wrocławia 55-093 Kiełczów

 

5,82 zł

Brak

2.

MINI BAR

Piotr Opałka

55-100 Trzebnica, ul. Żeromskiego 25

 

6,04 zł

490 762,08 zł

3.

Restauracja Extra Blat

Maciej Wróblewski

ul. Szkolna 3

63-900 Rawicz

 

 

5,00 zł

406 260,00 zł

Płatność nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

 

 

Ogłoszenie nr 500075297-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.

 

Prusice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 628853-N-2017
Data: 2017-12-06

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, Krajowy numer identyfikacyjny 594195400000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 55110   Prusice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 312 50 97, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 71 312 50 97.
Adres strony internetowej (url): www.bip.prusice.pl, www.opsprusice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.
W ogłoszeniu powinno być: Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 04.01.2018r. do 31.12.2020r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 9. Przewidywana roczna ilość posiłków w okresie obowiązującej umowy od 02.01.2018r. – 31.12.2021r. wynosi ok. 27 084.
W ogłoszeniu powinno być: 9. Przewidywana roczna ilość posiłków w okresie obowiązującej umowy od 04.01.2018r. – 31.12.2020r. wynosi 27 084, w okresie trzech lat przewidujemy ok. 81 252.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 11. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przed 02.01.2018r. i w kolejnych latach przed rozpoczęciem roku szkolnego.
W ogłoszeniu powinno być: 11. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przed podpisaniem umowy i w kolejnych latach przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2018-01-02 lub zakończenia: 2021-12-31
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2018-01-04 lub zakończenia: 2020-12-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej 5 dostaw, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej 4 dostawy, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 1) aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzających ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej ni z 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wyłącznie przedstawienia informacji o wykonanej co najmniej 5 dostawach, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie.
W ogłoszeniu powinno być: 1) aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzających ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej ni z 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wyłącznie przedstawienia informacji o wykonanej co najmniej 4 dostawach, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2017-12-18, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: 2017-12-19, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: 140867,94
W ogłoszeniu powinno być: 422603,82

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: polski

 
PDF Drukuj Email

Ogłoszenie nr 500071977-N-2017 z dnia 08-12-2017 r.

 

Prusice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 628853-N-2017
Data: 06.12.2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, Krajowy numer identyfikacyjny 594195400000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 55110   Prusice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 312 50 97, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 71 312 50 97.
Adres strony internetowej (url): www.ops.prusice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 1
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: www.bip.prusice.pl
W ogłoszeniu powinno być: www.ops.prusice.pl oraz www.bip.prusice.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.
W ogłoszeniu powinno być: Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1.Spełnią warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla miejsca rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej. Ocena spełniania w/w warunków dokonana w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach wskazanych w części VII SIWZ. Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla miejsca rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Nie określa się minimalnych standardów. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej 5 dostaw, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informację potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W ogłoszeniu powinno być: 1) aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzających ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej ni z 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wyłącznie przedstawienia informacji o wykonanej co najmniej 5 dostawach, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-15, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-18, godzina: 10:00,

 

Ogłoszenie nr 628853-N-2017 z dnia 2017-12-06 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach:

Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół

z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Więcej…
 
Strona 1 z 3

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki