***** INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH *****
PDF Drukuj Email

Co należy wiedzieć na temat świadczeń rodzinnych?


dddddOkres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego. Wnioski na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia. Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych składa się ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

dddddWnioski na nowy okres zasiłkowy, wraz z kompletem dokumentów, można składać od dnia 1 sierpnia. Jeżeli złożysz wniosek w sierpniu i we wrzesniu, świadczenia przysługujące w nowym okresie będą wypłacone w listopadzie, za wnioski złożone w październiku i w listopadzie możemy wypłacić pieniądze w grudniu.

dddddJeżeli pobierasz świadczenia rodzinne, masz obowiązek niezwłocznie powiadomić nas o wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej, zaprzestaniu nauki, zawarciu związku małżeńskiego, urodzeniu dziecka, umieszczeniu członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie a także o uzyskaniu dochodu.


Obsługa świadczeń rodzinnych;

 1. Pokój nr 7- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach

Obsługa świadczeniobiorców; Nazwiska alfabetycznie:

 1. Od A do Ł- Pani Elżbieta Hurkot – starszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych, kontakt tel. 71-312-51-97 wew. 41.
 2. Od M do Ż- Pani Dagmara Telenga -referent ds. świadczeń rodzinnych,    kontakt tel. 71-312-51-97 wew. 41.
 
Akty prawne PDF Drukuj Email
Więcej…
 
Dokąd po świadczenia rodzinne PDF Drukuj Email

1.  organ właściwy;

2.  samorząd województwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej…
 
Komu przysługują świadczenia rodzinne PDF Drukuj Email

1.  obywatelom polskim,

2.  cudzoziemcom :

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 roku, Nr 234, poz. 1694 z póź. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej…
 
Wymagane dokumenty PDF Drukuj Email

1.  zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:

2.  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

3.  oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

4.  inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

 • dokument stwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno- opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w     sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,
Więcej…
 
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego PDF Drukuj Email

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Więcej…
 
Świadczenie pielęgnacyjne PDF Drukuj Email
dddddŚwiadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu lub innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Więcej…
 
Becikowe PDF Drukuj Email

 

dddddWniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Więcej…
 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki