Drukuj

Ogłoszenie nr 500071977-N-2017 z dnia 08-12-2017 r.

 

Prusice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 628853-N-2017
Data: 06.12.2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, Krajowy numer identyfikacyjny 594195400000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 55110   Prusice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 312 50 97, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 71 312 50 97.
Adres strony internetowej (url): www.ops.prusice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 1
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: www.bip.prusice.pl
W ogłoszeniu powinno być: www.ops.prusice.pl oraz www.bip.prusice.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Dożywianie uczniów szkół podstawowych i Zespołu Szkół z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.
W ogłoszeniu powinno być: Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2021r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1.Spełnią warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla miejsca rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej. Ocena spełniania w/w warunków dokonana w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach wskazanych w części VII SIWZ. Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla miejsca rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Nie określa się minimalnych standardów. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej 5 dostaw, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie. Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informację potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W ogłoszeniu powinno być: 1) aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzających ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej ni z 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga wyłącznie przedstawienia informacji o wykonanej co najmniej 5 dostawach, porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Przez dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia należy rozumieć przygotowanie i dostawę posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 25 osób jednocześnie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-15, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-18, godzina: 10:00,