Drukuj

Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach,  powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice wchodzi 6 osób. Są to przedstawiciele służb z terenu gminy, którzy przeszli szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Przewodnicząca GKRPA: Jolanta Guzik, tel. 071-312-50-97 wew. 54

Z-ca przewodniczącej GKRPA: Wacław Bienias

Sekretarz GKRPA: Marlena Rajn

Członek GKRPA: Renata Mierzwa

Członek GKRPA: Marta Możdżeń

Członek GKRPA: Ewelina Piwowarczyk


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.