Drukuj
Załącznik do Uchwały Nr XII/68/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 8 czerwca 2011 r.


Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 


§ 1. Postanowienia ogólne


 1. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:
 1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2005, Nr 180, poz. 1493 z późno zm);
 2. Podmiotach - należy przez to rozumieć podmioty wymienione wart. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy;
 3. Porozumieniu- należy przez to rozumieć porozumienie, o którym mowa wart. 9a ust. 8 ustawy;
 4. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Prusice;
 5. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Prusicach powołany na okres określony w § 2 ust. 8.


§ 2. Tryb i sposób powoływania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego


 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów.
 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, zgłaszają Burmistrzowi na piśmie po jednym kandydacie na członka Zespołu.
 3. Burmistrz może zwrócić się do innych podmiotów niż określone w § 1 pkt 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie do zgłoszenia kandydata na członka Zespołu.
 4. Powołanie Zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie następuje w drodze zarządzenia Burmistrza.
 5. Członek Zespołu, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się na piśmie do Burmistrza z prośbą o odwołanie.
 6. O odwołanie członka Zespołu może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Burmistrza,Przewodniczący Zespołu.
 7. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza.
 8. Kadencja Zespołu trwa 5 lat.
 9. Na dwa tygodnie przed wygaśnięciem kadencji podmioty, o których mowa w ust. l, wskazują Burmistrzowi osoby na kandydatów na członka Zespołu.
 10. Dopuszcza się ponowne wskazanie tych samych osób na kandydatów na członka Zespołu.
 11. Każdy podmiot, który wskazuje kandydatów na członka Zespołu może wnioskować do Burmistrza o zawarcie porozumienia.

 

§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego


 1. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz w zarządzeniu o powołaniu Zespołu.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybiera się Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu.
 3. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zespołu tworzą Prezydium Zespołu.
 4. Wybór Prezydium Zespołu następuje spośród członków Zespołu, w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki.
 5. Każdy z członków Prezydium Zespołu wybierany jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
 6. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół.
 7. Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zmianę członka Prezydium Zespołu. Postanowienia ust. 5 i ust. 6 stosuje się odpowiednio.
 8. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.
 9. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
 10. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie Zespołu.
 11. Każdy członek Zespołu może wnioskować do Przewodniczącego Zespołu o zwołanie posiedzenia.
 12. W ramach Zespołu tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 13. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu spośród przedstawicieli, o których mowa w § 2 ust. l i 3, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
 14. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.
 15. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie Przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń.
 16. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.
 17. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie zaprosić również osoby niebędącej jego członkami, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 18. Członek Zespołu biorący udział w posiedzeniu obowiązany jest podpisać listę obecności.
 19. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca.

 

§ 4. Postanowienia końcowe


 1. Członkowie Zespołu uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
 2. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Burmistrzowi sprawozdania z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy - sprawozdanie roczne.
 3. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania społecznie.
 4. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach.
 5. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole lub w grupach roboczych.
 6. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w ust. l, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają Burmistrzowi oświadczenie o treści zgodnej z art. 9 c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 7. Osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu do udziału w pracy Zespołu obowiązuje zasada poufności uzyskanych danych i informacji oraz obowiązek złożenia oświadczenia na zasadach określonych w ust. 6.
 8. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej może zostać odwołany w trybie natychmiastowym zarządzeniem Burmistrza w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym lub grupie roboczej.

 


Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice

Zbigniew Ziomek