Drukuj

UCHWAŁA Nr VI/23/11

Rada Miasta i Gminy Prusice

z dnia 9 lutego 2011 r.

 


w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015r.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 149 z późn. zm.)


Rada Miasta i Gminy Prusice

uchwala co następuje:


§1


Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Treść dokumentu do pobrania w zakładce Pliki do pobrania